Mala in srednja podjetja ter samostojni podjetniki

Krediti za raziskave, razvoj in inovacije za MSP kriti z jamstvom SID banke

Načrtujete projekt s katerim boste povečali raznovrstnost ponudbe vašega podjetja, izboljšali obstoječe proizvode in storitve ali uvedli pomembne inovacije v proizvodnem procesu? Iščete primeren način financiranja?

Si želite financiranja z 62,5 % brezplačnim, brezpogojnim in prvovrstnim jamstvom SID banke?

Kdo lahko pridobi kredit

Gospodarska družba ali samostojni podjetnik, ki ima status mikro, malega ali srednje velikega podjetja.

Program vam omogoča

 • Kredit v višini od 10.000 € do 10.000.000 €.
 • Dobo kreditiranja od 1 do 10 let.
 • Moratorij na odplačilo glavnice največ ½ ročnosti kredita.
 • Brezplačno, brezpogojno ter prvovrstno jamstvo, ki krije 62,5 % glavnice kredita.
 • Zavarovanje največ do 1,2-kratnika tistega dela kredita, ki ni zavarovan z jamstvom SID banke (nezavarovani del kredita znaša 37,5 % vrednosti glavnice kredita).

Kredit lahko pridobite, če

 • Podjetje posluje z isto davčno številko vsaj 6 mesecev in ima vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas.
 • Podjetje ni v težavah in nima neporavnanih finančnih obveznosti ali obveznosti iz naslova obveznih dajatev.
 • Podjetje ne deluje v izključenem sektorju.
 • Podjetje je MSP (ima manj kot 250 zaposlenih na letni ravni, največ 50 mio € letnega prometa oz. največ 43 mio € bilančne vsote).
 • So stroški nastali največ 2 leti pred oddajo vloge za financiranje in največ 4 leta po odobritvi kredita.
 • Sta tako sedež podjetja kot tudi lokacija financiranega projekta na območju Republike Slovenije.

Državna pomoč

Kreditojemalec je prejemnik de minimis pomoči z dnem sklenitve kredita. 

Svetujemo in financiramo

Sredstva kredita lahko namenite za projekte krepitve raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij, ki: 

 • povečujejo raznovrstnost proizvodnje kreditojemalca v nove proizvode ali storitve, ki se po lastnostih zelo razlikujejo od prejšnjih proizvodov kreditojemalca; ali/in
 • bistveno izboljšujejo obstoječe proizvode ali storitve; ali/in
 • uvajajo bistvene spremembe v proizvodnem procesu;
 • sodijo v vsaj eno področje in/ali tehnologijo v vsakokrat veljavni Tabeli prioritet Slovenske strategije pametne specializacije (S4)  in pripadajočih fokusnih področij in tehnologij.

Upravičeni stroški nastanejo v okviru projekta in vključujejo:

 • nabavno vrednost opredmetenih osnovnih sredstev, neopredmetenih sredstev, materiala, drobnega inventarja in trgovskega blaga;
 • nabavno vrednost storitev, ki jih kreditojemalcu zagotavlja tretja oseba;
 • finančne odhodke za zakup opredmetenih osnovnih sredstev (finančni najem);
 • stroške dela
 • in pripadajoči davek na dodano vrednost (DDV) obračunan pri katerem izmed zgoraj naštetih tipov stroškov.

Vaš partner pri razvoju

Jamstvo SID banke je brezplačno in ugodno vpliva na višino obrestne mere oziroma na višino zavarovanja, ki ga mora zagotoviti kreditojamalec.

Rok za črpanje kredita

Sredstva so porabljena. Na voljo so bila do 31.12.2023.

Kreditodajalec

Banki, izbrani na podlagi javnih pozivov.

Gorenjska banka

Delavska hranilnica

www.gbkr.si

www.delavska-hranilnica.si

info@gbkr.si

ziga.jurhar@dh.si

t: 04 208 40 00

t: 041 434 403

Informativna zloženka

Financiranje omogočamo iz Sklada skladov SID banke

Nova Ljubljanska banka
t: 01 477 20 00 www.nlb.si
Primorska hranilnica Vipava
t: 05 366 45 22 www.phv.si
Slovenski podjetniški sklad
t: 02 234 12 60 www.podjetniskisklad.si
milijonov €
sredstev Evropske Kohezijske politike
milijonov €
sredstev posrednikov
milijonov €
sredstev za končne prejemnike
17. September 2023

Do konca leta je v okviru Sklada skladov in Sklada skladov Covid-19 na voljo skupno 93 milijonov evrov sredstev

Do konca leta  je v okviru Sklada skladov in Sklada skladov Covid-19 prek različnih finančnih instrumentov na voljo skupno 93 milijonov evrov sredstev. 

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.