Krediti za raziskave, razvoj in inovacije za MSP kriti z jamstvom SID banke

Načrtujete projekt s katerim boste povečali raznovrstnost ponudbe vašega podjetja, izboljšali obstoječe proizvode in storitve ali uvedli pomembne inovacije v proizvodnem procesu? Iščete primeren način financiranja?

Si želite financiranja z 62,5 % brezplačnim, brezpogojnim in prvovrstnim jamstvom SID banke?

Kdo lahko pridobi kredit

Gospodarska družba ali samostojni podjetnik, ki ima status mikro, malega ali srednje velikega podjetja.

Program vam omogoča

 • Kredit v višini od 10.000 € do 10.000.000 €.
 • Dobo kreditiranja od 1 do 10 let.
 • Moratorij na odplačilo glavnice največ ½ ročnosti kredita.
 • Brezplačno, brezpogojno ter prvovrstno jamstvo, ki krije 62,5 % glavnice kredita.
 • Zavarovanje največ do 1,2-kratnika tistega dela kredita, ki ni zavarovan z jamstvom SID banke (nezavarovani del kredita znaša 37,5 % vrednosti glavnice kredita).

Kredit lahko pridobite, če

 • Podjetje posluje z isto davčno številko vsaj 6 mesecev in ima vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas.
 • Podjetje ni v težavah in nima neporavnanih finančnih obveznosti ali obveznosti iz naslova obveznih dajatev.
 • Podjetje ne deluje v izključenem sektorju.
 • Podjetje je MSP (ima manj kot 250 zaposlenih na letni ravni, največ 50 mio € letnega prometa oz. največ 43 mio € bilančne vsote).
 • So stroški nastali največ 2 leti pred oddajo vloge za financiranje in največ 4 leta po odobritvi kredita.
 • Sta tako sedež podjetja kot tudi lokacija financiranega projekta na območju Republike Slovenije.

Državna pomoč

Kreditojemalec je prejemnik de minimis pomoči z dnem sklenitve kredita. 

Svetujemo in financiramo

Sredstva kredita lahko namenite za projekte krepitve raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij, ki: 

 • povečujejo raznovrstnost proizvodnje kreditojemalca v nove proizvode ali storitve, ki se po lastnostih zelo razlikujejo od prejšnjih proizvodov kreditojemalca; ali/in
 • bistveno izboljšujejo obstoječe proizvode ali storitve; ali/in
 • uvajajo bistvene spremembe v proizvodnem procesu;
 • sodijo v vsaj eno področje in/ali tehnologijo v vsakokrat veljavni Tabeli prioritet Slovenske strategije pametne specializacije (S4)  in pripadajočih fokusnih področij in tehnologij.

Upravičeni stroški nastanejo v okviru projekta in vključujejo:

 • nabavno vrednost opredmetenih osnovnih sredstev, neopredmetenih sredstev, materiala, drobnega inventarja in trgovskega blaga;
 • nabavno vrednost storitev, ki jih kreditojemalcu zagotavlja tretja oseba;
 • finančne odhodke za zakup opredmetenih osnovnih sredstev (finančni najem);
 • stroške dela
 • in pripadajoči davek na dodano vrednost (DDV) obračunan pri katerem izmed zgoraj naštetih tipov stroškov.

Vaš partner pri razvoju

Jamstvo SID banke je brezplačno in ugodno vpliva na višino obrestne mere oziroma na višino zavarovanja, ki ga mora zagotoviti kreditojamalec.

Rok za črpanje kredita

Do 31. 12. 2023.

Kreditodajalec

Banki, izbrani na podlagi javnih pozivov.

Gorenjska banka

Delavska hranilnica

www.gbkr.si

www.delavska-hranilnica.si

info@gbkr.si

ziga.jurhar@dh.si

t: 04 208 40 00

t: 041 434 403

Informativna zloženka

Financiranje omogočamo iz Sklada skladov SID banke

Call us at +386 1 200 75 14 or e-mail us at fof@sid.si

million €
ESIF FOUNDS
million €
Financial intermidiaries founds
million €
Founds for final recipients
22. November 2021

Portfolio guarantees for SMEs are available under the Fund of funds

Within the Fund of Funds, SID Bank is expanding access to financing for developmentally important projects for small and medium-sized enterprises with a new financial instrument, portfolio guarantees...

A
News
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.