Mala in srednja podjetja ter samostojni podjetniki

Posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb (EE)

Želite celovito energetsko prenoviti vašo javno stavbo?

Jo želite celovito prenoviti po sodobnih merilih energetske učinkovitosti?  

Kdo lahko pridobi kredit

 • Osebe ožjega in širšega javnega sektorja neposredno.
 • ESCO podjetja.

Kredit lahko pridobite, če

 • Zastavljen projekt predstavlja skupen ukrepov celovite energetske prenove javnih stavb, ki so v lasti in uporabi oseb javnega sektorja.
 • Je projekt zasnovan v skladu z veljavnimi predpisi in standardi gradbene stroke ter mednarodnimi in nacionalnimi smernicami za večjo energetsko učinkovitost stavb.
 • So upravičeni stroški projekta skladni s Priročnikom Ministrstva za infrastrukturo o upravičenih stroških pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja
 • Se bo projekt izvajal v Republiki Sloveniji.
 • Se je projekt pred oddajo vloge že začel, vendar se še ni zaključil.

Kredit lahko pridobite tudi takrat, ko se upravičeni stroški projekta delno že sofinancirajo z nepovratnimi javnimi sredstvi pristojnega ministrstva, vendar le tako, da se upravičeni stroški projekta s kreditom financirajo največ do 100 % in ne prihaja do dvojnega financiranja.

Program vam omogoča

 • Kredit v višini od 100.000 € do 15.000.000 €.
 • Financiranje do 100 % upravičenih stroškov z vključenim DDV.
 • Pogodbeno obrestno mero, ki je enaka seštevku referenčne obrestne mere 6‑mesečnega EURIBOR, ki se obračunava od sredstev SID banke, in nespremenljivega pribitka. Nespremenljivi pribitek predstavlja tehtano vrednost pribitka sredstev EKP, ki znaša 0% ter pribitka sredstev SID banke (pribitek je sestavljen iz max. 62,5% pribitka sredstev EKP in min. 37,5% pribitka sredstev SID banke).
 • Dobo kreditiranja od 5 do 25 let.
 • Moratorij na odplačilo glavnice do 1/2 ročnosti kredita.
 • Mesečna odplačila.
 • Kredit brez zavarovanj oziroma le z zastavno pravice na predmetu financiranja.
 • Drugi pogoji, skladno s programom in pogoji SID banke.

Shema pomoči "de minimis"

Program temelji na shemi pomoči »de minimis«, ki v treh koledarskih letih ne sme preseči 200.000 EUR oziroma 100.000 EUR, če kreditojemalec opravlja komercialne cestne prevoze tovora. Pomoč »de minimis« se izraža v obliki nižjega pribitka na podlagi sredstev evropskega Kohezijskega sklada.

Svetujemo in financiramo

V okviru kredita vam bomo zagotovili sredstva za projekte celovite energetske prenove javnih stavb, katerih upravičeni stroški so opredeljeni skladni s Priročnikom Ministrstva za infrastrukturo o upravičenih stroških pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja, in zajemajo:

 • stroške storitev zunanjih izvajalcev (svetovanje, inženiring itd., skupno največ 12% vseh stroškov brez DDV),
 • stroški gradnje in nakupa opreme,
 • stroški informiranja in komuniciranja (največ 1% vseh stroškov brez DDV),
 • stroški plač.

Vaš partner pri razvoju

Naš cilj je, da podpremo celovite energetske prenove javnih stavb ter s tem prispevamo k pozitivnim spremembam v porabi energije v vseh sektorjih.

Da bodo vaši nadaljnji koraki k izpolnjevanju zastavljenih ciljev lažji, vam ne bomo zaračunali nadomestila za odobritev in vodenje kredita.

Rok za oddajo vloge

Do porabe sredstev. Vloga se odda na e-mail: sklad.skladov@sid.si

Rok za črpanje kredita

Je načrtovani zaključek projekta oziroma najkasneje 6 mesecev od dneva odobritve kredita.

SID banka

www.sid.si sklad.skladov@sid.si t: 01 2007 514

Informativna zloženka

 

Financiranje omogočamo iz Sklada skladov SID banke

Nova Ljubljanska banka
t: 01 477 20 00 www.nlb.si
Primorska hranilnica Vipava
t: 05 366 45 22 www.phv.si
Slovenski podjetniški sklad
t: 02 234 12 60 www.podjetniskisklad.si
milijonov €
sredstev Evropske Kohezijske politike
milijonov €
sredstev posrednikov
milijonov €
sredstev za končne prejemnike
17. September 2023

Do konca leta je v okviru Sklada skladov in Sklada skladov Covid-19 na voljo skupno 93 milijonov evrov sredstev

Do konca leta  je v okviru Sklada skladov in Sklada skladov Covid-19 prek različnih finančnih instrumentov na voljo skupno 93 milijonov evrov sredstev. 

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.