Mala in srednja podjetja ter samostojni podjetniki

Lastniško in kvazi lastniško financiranje

Ste podjetje v začetni fazi razvoja in vam primanjkuje lastniškega kapitala?

Ne izpolnjujete pogojev za bančno financiranje?

Kdo je upravičen do financiranja

mikro in malo podjetje oblikovano kot delniška družba, družba z omejeno odgovornostjo ali komanditna družba

Financiranje lahko pridobi podjetje, ki

 • ima lasten razvoj ali inovativen poslovni model,
 • izkazuje potencial rasti in razvoja,
 • ob oddaji vloge za financiranje posluje najmanj 6 mesecev in največ 5 let od datuma registracije,
 • ima na dan oddaje vloge za financiranje najmanj enega zaposlenega za polni delovni čas,
 • ni nastalo z združitvijo, razen če od registracije najstarejšega izmed podjetij, udeleženih v združitvi, ni poteklo več kot 5 let,
 • ne kotira na borzi,
 • še ni delilo dobička,
 • nima za glavno dejavnost registrirane dejavnosti, ki spada v izključeni sektor,
 • ne šteje za podjetje v težavah in ni povezano z osebo, ki šteje za podjetje v težavah,
 • nima neporavnanih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti do Republike Slovenije po Zakonu o finančni upravi,
 • nima statusa socialnih podjetij po Zakonu o socialnem podjetništvu (Ur. l. RS št. 20/2011),
 • izpolnjuje dodatne kriterije, ki jih določi Izvajalec programa.

Program omogoča dve obliki financiranja

 • konvertibilno posojilo ali,
 • naložbo v lastniški kapital.

Karakteristike konvertibilnega posojila

 • znesek posojila je fiksen in znaša 75.000,00 EUR ter se črpa v treh enakih tranšah,
 • ročnost do 5 let z možnostjo podaljšanja za 2 leti,
 • moratorij znaša 3 leta z možnostjo podaljšanja za 2 leti,
 • brez zavarovanj,
 • pogodbena obrestna mera je fiksna in predstavlja tehtano vrednost, ki je sestavljena iz 0% obrestne mere za ⅔ sredstev kredita (sredstva EKP) ter 12% obrestne mere za ⅓ sredstev (sredstva Izvajalca programa). Obrestna mera na letni ravni tako znaša fiksno 4,0%,
 • drugi pogoji, skladno s programom in pogoji Izvajalca.

Karakteristike naložbe v lastniški kapital

 • znesek naložbe v lastniški kapital znaša najmanj 100.000 EUR in največ 600.000 EUR, v primerih, ko se financira inovativno podjetje, pa največ 1.200.000 EUR,
 • odobren znesek naložbe v lastniški kapital se praviloma črpa v 4 enakih tranšah. Skrajni rok za črpanje vseh tranš je 12 mesecev od dneva odobritve financiranja,
 • trajanje naložbe v lastniški kapital je praviloma do 10 let,
 • brez zavarovanj,
 • upravičeno le podjetje, ki ima ob oddaji vloge za financiranje najmanj v obliki pisma o nameri že zagotovljen dodatni kapitalski vložek s strani enega ali več zasebnih investitorjev,
 • velja načelo „pari passu“ (enake obravnave) med investitorji,
 • drugi pogoji, skladno s programom in pogoji Izvajalca.

Shema državne pomoči

Konvertibilno posojilo in naložba v lastniški kapital sta dana po shemi državne pomoči, opredeljene z Uredbo Komisije (EU) št. 651/2014, dopolnjene z Uredbo Komisije (EU) št. 2017/1084. Državna pomoč predstavlja znesek celotnega konvertibilnega posojila oziroma znesek celotne naložbe v lastniški kapital.

Vaš partner pri razvoju

Cilj programa je s finančnimi sredstvi podpreti podjetja v semenski fazi in fazi zagona ter s tem prispevati k nastanku novih in uspešnih podjetij.

Da bodo nadaljnji koraki k izpolnjevanju zastavljenih ciljev lažji, Izvajalec programa ne bo zaračunal nadomestila za odobritev in vodenje financiranja podjetja.

Rok za oddajo vloge

Do porabe sredstev.

Finančni posrednik (Izvajalec)

Za podrobnejše informacije o programu se obrnite na sodelujočega finančnega posrednika.

Slovenski podjetniški sklad

www.podjetniskisklad.si

info@podjetniskisklad.si

t: 02 234 12 60

Financiranje omogočamo iz Sklada skladov SID banke

Nova Ljubljanska banka
t: 01 477 20 00 www.nlb.si
Primorska hranilnica Vipava
t: 05 366 45 22 www.phv.si
Slovenski podjetniški sklad
t: 02 234 12 60 www.podjetniskisklad.si
milijonov €
sredstev Evropske Kohezijske politike
milijonov €
sredstev posrednikov
milijonov €
sredstev za končne prejemnike
17. September 2023

Do konca leta je v okviru Sklada skladov in Sklada skladov Covid-19 na voljo skupno 93 milijonov evrov sredstev

Do konca leta  je v okviru Sklada skladov in Sklada skladov Covid-19 prek različnih finančnih instrumentov na voljo skupno 93 milijonov evrov sredstev. 

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.