Lastniško in kvazi lastniško financiranje

Ste podjetje v začetni fazi razvoja in vam primanjkuje lastniškega kapitala?

Ne izpolnjujete pogojev za bančno financiranje?

Kdo je upravičen do financiranja

mikro in malo podjetje oblikovano kot delniška družba, družba z omejeno odgovornostjo ali komanditna družba

Financiranje lahko pridobi podjetje, ki

 • ima lasten razvoj ali inovativen poslovni model,
 • izkazuje potencial rasti in razvoja,
 • ob oddaji vloge za financiranje posluje najmanj 6 mesecev in največ 5 let od datuma registracije,
 • ima na dan oddaje vloge za financiranje najmanj enega zaposlenega za polni delovni čas,
 • ni nastalo z združitvijo, razen če od registracije najstarejšega izmed podjetij, udeleženih v združitvi, ni poteklo več kot 5 let,
 • ne kotira na borzi,
 • še ni delilo dobička,
 • nima za glavno dejavnost registrirane dejavnosti, ki spada v izključeni sektor,
 • ne šteje za podjetje v težavah in ni povezano z osebo, ki šteje za podjetje v težavah,
 • nima neporavnanih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti do Republike Slovenije po Zakonu o finančni upravi,
 • nima statusa socialnih podjetij po Zakonu o socialnem podjetništvu (Ur. l. RS št. 20/2011),
 • izpolnjuje dodatne kriterije, ki jih določi Izvajalec programa.

Program omogoča dve obliki financiranja

 • konvertibilno posojilo ali,
 • naložbo v lastniški kapital.

Karakteristike konvertibilnega posojila

 • znesek posojila je fiksen in znaša 75.000,00 EUR ter se črpa v treh enakih tranšah,
 • ročnost do 5 let z možnostjo podaljšanja za 2 leti,
 • moratorij znaša 3 leta z možnostjo podaljšanja za 2 leti,
 • brez zavarovanj,
 • pogodbena obrestna mera je fiksna in predstavlja tehtano vrednost, ki je sestavljena iz 0% obrestne mere za ⅔ sredstev kredita (sredstva EKP) ter 12% obrestne mere za ⅓ sredstev (sredstva Izvajalca programa). Obrestna mera na letni ravni tako znaša fiksno 4,0%,
 • drugi pogoji, skladno s programom in pogoji Izvajalca.

Karakteristike naložbe v lastniški kapital

 • znesek naložbe v lastniški kapital znaša najmanj 100.000 EUR in največ 600.000 EUR, v primerih, ko se financira inovativno podjetje, pa največ 1.200.000 EUR,
 • odobren znesek naložbe v lastniški kapital se praviloma črpa v 4 enakih tranšah. Skrajni rok za črpanje vseh tranš je 12 mesecev od dneva odobritve financiranja,
 • trajanje naložbe v lastniški kapital je praviloma do 10 let,
 • brez zavarovanj,
 • upravičeno le podjetje, ki ima ob oddaji vloge za financiranje najmanj v obliki pisma o nameri že zagotovljen dodatni kapitalski vložek s strani enega ali več zasebnih investitorjev,
 • velja načelo „pari passu“ (enake obravnave) med investitorji,
 • drugi pogoji, skladno s programom in pogoji Izvajalca.

Shema državne pomoči

Konvertibilno posojilo in naložba v lastniški kapital sta dana po shemi državne pomoči, opredeljene z Uredbo Komisije (EU) št. 651/2014, dopolnjene z Uredbo Komisije (EU) št. 2017/1084. Državna pomoč predstavlja znesek celotnega konvertibilnega posojila oziroma znesek celotne naložbe v lastniški kapital.

Vaš partner pri razvoju

Cilj programa je s finančnimi sredstvi podpreti podjetja v semenski fazi in fazi zagona ter s tem prispevati k nastanku novih in uspešnih podjetij.

Da bodo nadaljnji koraki k izpolnjevanju zastavljenih ciljev lažji, Izvajalec programa ne bo zaračunal nadomestila za odobritev in vodenje financiranja podjetja.

Rok za oddajo vloge

Do porabe sredstev.

Finančni posrednik (Izvajalec)

Za podrobnejše informacije o programu se obrnite na sodelujočega finančnega posrednika.

Slovenski podjetniški sklad

www.podjetniskisklad.si

info@podjetniskisklad.si

t: 02 234 12 60

Financiranje omogočamo iz Sklada skladov SID banke

Call us at +386 1 200 75 14 or e-mail us at fof@sid.si

million €
ESIF FOUNDS
million €
Financial intermidiaries founds
million €
Founds for final recipients
22. November 2021

Portfolio guarantees for SMEs are available under the Fund of funds

Within the Fund of Funds, SID Bank is expanding access to financing for developmentally important projects for small and medium-sized enterprises with a new financial instrument, portfolio guarantees...

A
News
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.