Sklad skladov za financiranje razvoja in podjetništva

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek ter predstavnika SID banke, predsednik uprave mag. Sibil Svilan in član uprave Goran Katušin, so 24. 11. 2017 podpisali sporazum o financiranju, s katerim se je oblikoval prvi Sklad skladov, namenjen uporabi evropskih kohezijskih sredstev.

Ministrstvo je SID banko imenovalo za upravljavca Sklada skladov, v katerega bo vplačanih 234,73 milijonov evrov iz evropskih kohezijskih sredstev, ki so Sloveniji v finančni perspektivi 2014-2020 na voljo do leta 2023.

Namen tako oblikovanega sklada je spodbujanje oziroma financiranje trajnostne gospodarske rasti in razvoja, inovacijskih vlaganj ter tekočega poslovanja z dolžniškimi in lastniškimi oblikami financiranja na štirih področjih:

  • raziskave, razvoj in inovacije,

  • mala in srednje velika podjetja,

  • energetska učinkovitost in

  • urbani razvoj.

SID – Slovenska izvozna in razvojna banka bo v okviru Sklada skladov prek finančnih posrednikov (predvsem komercialnih bank in javnih skladov) slovenskim podjetjem in občinam nudila nove finančne produkte, ki bodo prispevali k doseganju ciljev operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Sredstvom evropske kohezijske politike bodo finančni posredniki morali zagotoviti še dodatna sredstva zaradi zahteve po finančnem vzvodu, tako da bo podjetjem in drugim končnim prejemnikom skupaj na voljo preko 400 milijonov evrov.

Nove finančne instrumente je SID banka razvila na osnovi predhodne ocene vrzeli financiranja, ki jo je izvedla slovenska družba PwC ter dopolnila analiza Evropske investicijske banke. Ugotovili sta tržne vrzeli na področjih financiranja malih in srednje velikih podjetij, raziskav, razvoja in inovacij, energetske učinkovitosti ter urbanega razvoja. Na teh štirih področjih bo tako Sklad skladov izvajal finančne instrumente za posamezne ciljne skupine.

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je ob podpisu sporazuma povedal: »Z vzpostavitvijo Sklada skladov omogočamo kar se da kakovostno in obsežno podporo razvojnim prioritetam Slovenije. Dosedanji pretežno nepovratni načini uporabe virov namreč niso bili najustreznejša in najučinkovitejša podpora za odpravljanje tržnih vrzeli in zagotavljanje trajnostnega razvoja slovenskega gospodarstva.« Minister je kot ključno prednost povratnih proti nepovratnim sredstvom izpostavil trajnostni moment povratnih sredstev, ki se ne porabijo, temveč se vrnejo nazaj v proračun in se ponovno uporabljajo. »Poleg tega se na ta način preprečuje tudi t.i. sindrom odvisnosti, ko redni prejemnik nepovratnih sredstev razvije poslovni model, katerega uspešnost čedalje bolj temelji na vedno novem dotoku nepovratnih sredstev in ne na razvoju konkurenčnih prednosti,« je še povedal minister.

»Z oblikovanjem Sklada skladov smo naredili pomemben korak v smeri prehoda iz nepovratnih v povratna sredstva z uporabo finančnih instrumentov. Slednja imajo namreč bistveno večjo učinkovitost kot nepovratna sredstva, predvsem zaradi večjega finančnega vzvoda in multiplikativnih učinkov ter revolving značaja,« je pojasnil predsednik uprave SID banke mag. Sibil Svilan in poudaril: »Zaradi uporabe finančnih instrumentov, kot so krediti, garancije, kapitalsko financiranje in podobno, ki so povratni in zahtevajo vložitev tudi lastnih sredstev in naporov s strani podjetij ali posrednikov, je v proces vgrajena tržna presoja projektov, ki se financirajo. To posledično vodi v boljšo finančno disciplino in skupaj z večjimi multiplikativnimi učinki k boljši alokaciji razvojnih sredstev.« Mag. Svilan je pojasnil, da se  s tem veča tudi odgovornost koristnikov, saj se zmanjšata možnost zlorabe sredstev in vpliv na izkrivljanje konkurence, ki nemalokrat nastajata pri uporabi nepovratnih sredstvih. Ta omogočajo umetno ohranjanje sicer neučinkovitih prejemnikov na trgu, ki tako ohranjajo tržne deleže s pomočjo nepovratnih sredstev. »To pa vsekakor ni ne trajnostno ne razvojno,« je zaključil.

Član uprave SID banke Goran Katušin pa je glede upravljanja tveganj sklada zagotovil: »Ker gre za povratna sredstva, je bistveno kreditno tveganje, torej da prejemniki sredstev ne bi vrnili v dogovorjenih rokih. V ta namen bo SID banka pri pripravi (prej omenjenih) zadevnih finančnih instrumentov pogoje oblikovala s smiselno uporabo bančnih pravil in načel odgovornega posojanja ter določila bonitetne kriterije za finančne posrednike in končne prejemnike sredstev. Dodatno varovalo je tudi predvideno sodelovanje zasebnih vlagateljev oziroma bank, ki zagotavljajo finančni vzvod in tako so-prevzemajo kreditno tveganje končnih prejemnikov sredstev. Ker so ta sredstva namenska, se bo spremljala tudi njihova namenska poraba.«

Na področju malih in srednje velikih podjetij (MSP) bo SID banka prek Sklada skladov MSP-jem, mikro podjetjem in samostojnim podjetnikom za financiranje obratnih sredstev in naložb v osnovna sredstva nudila ugodne mikrokredite v skupni vrednosti 60 milijonov evrov. MSP-jem bo na voljo še 65 milijonov evrov za portfeljske garancije, vključno z mikrogarancijami, za lastniško in kvazi-lastniško financiranje MSP-jev pa bo na voljo 10 milijonov evrov.

MSP-jem, inovativnim start-up in velikim podjetjem bodo na področju razvoja, raziskav in inovacij (RRI) na voljo ugodni krediti za financiranje investicij, in sicer v skupni vrednosti 58 milijonov evrov. Podjetjem bodo na voljo tudi portfeljske garancije v skupni vrednosti 30 milijonov evrov.

Javnemu sektorju in podjetjem ESCO bo na področju energetske učinkovitosti SID banka nudila ugodne kredite za celovito energetsko prenovo javnih stavb z nižjimi zahtevami za zavarovanje, nižjo obrestno mero in daljšo odplačilno dobo. Za ta namen je predvidenih 25 milijonov evrov.

In nenazadnje, na področju urbanega razvoja se javnemu sektorju, zasebnemu sektorju, ki upravlja z javnimi površinami in stavbami ipd., ter javno-zasebnim partnerstvom obetajo ugodni krediti za projekte na področju urbanega razvoja. Za ta namen bo na voljo 5 milijonov evrov.

Pokličite 01 200 75 14 ali nam pišite na sklad.skladov@sid.si

milijonov €
sredstev Evropske Kohezijske politike
milijonov €
sredstev posrednikov
milijonov €
sredstev za končne prejemnike
17. September 2023

Do konca leta je v okviru Sklada skladov in Sklada skladov Covid-19 na voljo skupno 93 milijonov evrov sredstev

Do konca leta  je v okviru Sklada skladov in Sklada skladov Covid-19 prek različnih finančnih instrumentov na voljo skupno 93 milijonov evrov sredstev. 

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.