Sklad skladov za financiranje razvoja in podjetništva

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek ter predstavnika SID banke, predsednik uprave mag. Sibil Svilan in član uprave Goran Katušin, so 24. 11. 2017 podpisali sporazum o financiranju, s katerim se je oblikoval prvi Sklad skladov, namenjen uporabi evropskih kohezijskih sredstev.

Ministrstvo je SID banko imenovalo za upravljavca Sklada skladov, v katerega bo vplačanih 234,73 milijonov evrov iz evropskih kohezijskih sredstev, ki so Sloveniji v finančni perspektivi 2014-2020 na voljo do leta 2023.

Namen tako oblikovanega sklada je spodbujanje oziroma financiranje trajnostne gospodarske rasti in razvoja, inovacijskih vlaganj ter tekočega poslovanja z dolžniškimi in lastniškimi oblikami financiranja na štirih področjih:

  • raziskave, razvoj in inovacije,

  • mala in srednje velika podjetja,

  • energetska učinkovitost in

  • urbani razvoj.

SID – Slovenska izvozna in razvojna banka bo v okviru Sklada skladov prek finančnih posrednikov (predvsem komercialnih bank in javnih skladov) slovenskim podjetjem in občinam nudila nove finančne produkte, ki bodo prispevali k doseganju ciljev operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Sredstvom evropske kohezijske politike bodo finančni posredniki morali zagotoviti še dodatna sredstva zaradi zahteve po finančnem vzvodu, tako da bo podjetjem in drugim končnim prejemnikom skupaj na voljo preko 400 milijonov evrov.

Nove finančne instrumente je SID banka razvila na osnovi predhodne ocene vrzeli financiranja, ki jo je izvedla slovenska družba PwC ter dopolnila analiza Evropske investicijske banke. Ugotovili sta tržne vrzeli na področjih financiranja malih in srednje velikih podjetij, raziskav, razvoja in inovacij, energetske učinkovitosti ter urbanega razvoja. Na teh štirih področjih bo tako Sklad skladov izvajal finančne instrumente za posamezne ciljne skupine.

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je ob podpisu sporazuma povedal: »Z vzpostavitvijo Sklada skladov omogočamo kar se da kakovostno in obsežno podporo razvojnim prioritetam Slovenije. Dosedanji pretežno nepovratni načini uporabe virov namreč niso bili najustreznejša in najučinkovitejša podpora za odpravljanje tržnih vrzeli in zagotavljanje trajnostnega razvoja slovenskega gospodarstva.« Minister je kot ključno prednost povratnih proti nepovratnim sredstvom izpostavil trajnostni moment povratnih sredstev, ki se ne porabijo, temveč se vrnejo nazaj v proračun in se ponovno uporabljajo. »Poleg tega se na ta način preprečuje tudi t.i. sindrom odvisnosti, ko redni prejemnik nepovratnih sredstev razvije poslovni model, katerega uspešnost čedalje bolj temelji na vedno novem dotoku nepovratnih sredstev in ne na razvoju konkurenčnih prednosti,« je še povedal minister.

»Z oblikovanjem Sklada skladov smo naredili pomemben korak v smeri prehoda iz nepovratnih v povratna sredstva z uporabo finančnih instrumentov. Slednja imajo namreč bistveno večjo učinkovitost kot nepovratna sredstva, predvsem zaradi večjega finančnega vzvoda in multiplikativnih učinkov ter revolving značaja,« je pojasnil predsednik uprave SID banke mag. Sibil Svilan in poudaril: »Zaradi uporabe finančnih instrumentov, kot so krediti, garancije, kapitalsko financiranje in podobno, ki so povratni in zahtevajo vložitev tudi lastnih sredstev in naporov s strani podjetij ali posrednikov, je v proces vgrajena tržna presoja projektov, ki se financirajo. To posledično vodi v boljšo finančno disciplino in skupaj z večjimi multiplikativnimi učinki k boljši alokaciji razvojnih sredstev.« Mag. Svilan je pojasnil, da se  s tem veča tudi odgovornost koristnikov, saj se zmanjšata možnost zlorabe sredstev in vpliv na izkrivljanje konkurence, ki nemalokrat nastajata pri uporabi nepovratnih sredstvih. Ta omogočajo umetno ohranjanje sicer neučinkovitih prejemnikov na trgu, ki tako ohranjajo tržne deleže s pomočjo nepovratnih sredstev. »To pa vsekakor ni ne trajnostno ne razvojno,« je zaključil.

Član uprave SID banke Goran Katušin pa je glede upravljanja tveganj sklada zagotovil: »Ker gre za povratna sredstva, je bistveno kreditno tveganje, torej da prejemniki sredstev ne bi vrnili v dogovorjenih rokih. V ta namen bo SID banka pri pripravi (prej omenjenih) zadevnih finančnih instrumentov pogoje oblikovala s smiselno uporabo bančnih pravil in načel odgovornega posojanja ter določila bonitetne kriterije za finančne posrednike in končne prejemnike sredstev. Dodatno varovalo je tudi predvideno sodelovanje zasebnih vlagateljev oziroma bank, ki zagotavljajo finančni vzvod in tako so-prevzemajo kreditno tveganje končnih prejemnikov sredstev. Ker so ta sredstva namenska, se bo spremljala tudi njihova namenska poraba.«

Na področju malih in srednje velikih podjetij (MSP) bo SID banka prek Sklada skladov MSP-jem, mikro podjetjem in samostojnim podjetnikom za financiranje obratnih sredstev in naložb v osnovna sredstva nudila ugodne mikrokredite v skupni vrednosti 60 milijonov evrov. MSP-jem bo na voljo še 65 milijonov evrov za portfeljske garancije, vključno z mikrogarancijami, za lastniško in kvazi-lastniško financiranje MSP-jev pa bo na voljo 10 milijonov evrov.

MSP-jem, inovativnim start-up in velikim podjetjem bodo na področju razvoja, raziskav in inovacij (RRI) na voljo ugodni krediti za financiranje investicij, in sicer v skupni vrednosti 58 milijonov evrov. Podjetjem bodo na voljo tudi portfeljske garancije v skupni vrednosti 30 milijonov evrov.

Javnemu sektorju in podjetjem ESCO bo na področju energetske učinkovitosti SID banka nudila ugodne kredite za celovito energetsko prenovo javnih stavb z nižjimi zahtevami za zavarovanje, nižjo obrestno mero in daljšo odplačilno dobo. Za ta namen je predvidenih 25 milijonov evrov.

In nenazadnje, na področju urbanega razvoja se javnemu sektorju, zasebnemu sektorju, ki upravlja z javnimi površinami in stavbami ipd., ter javno-zasebnim partnerstvom obetajo ugodni krediti za projekte na področju urbanega razvoja. Za ta namen bo na voljo 5 milijonov evrov.

Call us at +386 1 200 75 14 or e-mail us at fof@sid.si

million €
ESIF FOUNDS
million €
Financial intermidiaries founds
million €
Founds for final recipients
22. November 2021

Portfolio guarantees for SMEs are available under the Fund of funds

Within the Fund of Funds, SID Bank is expanding access to financing for developmentally important projects for small and medium-sized enterprises with a new financial instrument, portfolio guarantees...

A
News
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.