Ublažitev finančnih posledic širjenja virusa SARS-CoV2 v gospodarstvu

Skupaj z MGRT je SID banka MSP in velikim podjetjem ponudila finančne produkte v skupni višini 800 mio EUR, od tega za 200 mio EUR novih oz. prilagojenih produktov ter 600 mio EUR obstoječih produktov.

S temi sredstvi bomo predvsem reševali likvidnostne težave podjetij, vključno z likvidnostjo pri dobavi storitev in produktov, težave zaradi zmanjšanega povpraševanja, izpada proizvodnje, težave v dobaviteljskih verigah in težave pri investicijah, tudi v obliki zavarovanj. Pokrivali bomo zlasti segment posojil od 100.000,00 EUR do 7 mio EUR, pri nekaterih obstoječih programih tudi do 20 mio EUR.

SID banka je spremenila oz. dopolnila nekatere na trgu že obstoječe finančne produkte, nekateri pa so še v fazi razvoja in sicer:

 1. Skupaj z MGRT je SID banka MSP in velikim podjetjem ponudila finančne produkte v skupni višini 800 mio EUR, od tega za 200 mio EUR novih oz. prilagojenih produktov ter 600 mio EUR obstoječih produktov.

  S temi sredstvi bomo predvsem reševali likvidnostne težave podjetij, vključno z likvidnostjo pri dobavi storitev in produktov, težave zaradi zmanjšanega povpraševanja, izpada proizvodnje, težave v dobaviteljskih verigah in težave pri investicijah, tudi v obliki zavarovanj. Pokrivali bomo zlasti segment posojil od 100.000,00 EUR do 7 mio EUR, pri nekaterih obstoječih programih tudi do 20 mio EUR.

  SID banka je spremenila oz. dopolnila nekatere na trgu že obstoječe finančne produkte, nekateri pa so še v fazi razvoja in sicer:

 2. SID banka že ponuja neposredno financiranje za olajšanje poslovanja v času epidemije (COVID-19), ki MSP in velikim podjetjem nudi kratkoročne kredite iz lastnih sredstev banke za namen likvidnostnega financiranja podjetij, ki se soočajo s posledicami koronavirusa. Produkt je na voljo v okvirni kvoti 50 mio EUR. Več o kreditu
 3. V okviru obstoječega posojilnega sklada bomo omogočili kredit MSP 9, kjer bo mogoče financiranje opredmetenih in neopredmetenih sredstev in/ali obratnega kapitala oz. poslovanja. Trgu nameravamo iz tega naslova ponuditi 50 mio EUR. Predvidena objava programa bo v sredini aprila.
 4. S spremembami v okviru posojilnega sklada trajnostni turizem MSP in velikim podjetjem poleg naložbenih namenov iz strategije turizma (naložbe v namestitvene zmogljivosti, športno in zabaviščno infrastrukturo, žičnice, marine in turistična letovišča), nudimo tudi obratni kapital, ki smo ga razširili še na dejavnost gostinstvaProdukt je že na voljo v kvoti 100 mio EUR, ki smo jo prilagodili navedenim potrebam zaradi širjenja koronavirusa. Več o kreditu
 5. Za namene posrednega financiranja banke in hranilnice že razpolagajo s skupaj 600 mio EUR sredstev SID banke. Prilagoditve so se že izvedle v smeri opustitve nekaterih dosedanjih omejitev vira SID banke, in sicer je že omogočeno višje, tudi do 100 % financiranje stroškov projekta oz. poslovanja MSP in velikih podjetij, kredit pa se lahko v celoti namenil tudi za refinanciranje (k temu so že pristopile oz. predvidoma bodo Abanka, Addiko Bank, Gorenjska banka, NKBM in Sberbank). Pri tistih bankah, ki ne bodo pristopile k podpisu aneksa, pa v vsakem primeru lahko financirajo še naprej iz obstoječih linij, vendar brez teh dveh sprostitev. Banke sicer skladno z njihovo interno politiko, poleg odobravanja novih kreditov po prilagojenih pogojih, lahko odobravajo tudi odloge plačila oziroma podaljšujejo ročnosti. Viri preko poslovnih bank nimajo omejitev glede minimalnih zneskov, prav tako ni omejitev glede števila zaposlenih, možno je financiranje vseh gospodarskih družb, tudi s.p.-jev in samozaposlenih. Več informacij o programih.
 6. Iz virov SID banke že financiramo potrebe zdravstvenih zavodov in ustanov za nakup zaščitne opreme, materiala ali naročila storitev zaradi epidemije COVID-19 ter omogočamo garancije za dobave zaščitnega materiala in zdravstvene opreme. Skupna višina teh razpoložljivih sredstev je 50 milijonov evrov. Kontakt
 7. Na področju instrumentov zavarovanja za izvozna podjetja bo SID banka dopolnila ponudbo zavarovanja kreditov za pripravo na izvoz predvsem v smislu omogočanja daljše ročnosti instrumenta, pri čemer pa ne bo zahtevala dodatnih varščin za nove posle. Poleg storitvenih garancij bo bankam in izvoznikom zavarovala tudi plačilne garancije. Povečala je maksimalni možni odstotek zavarovalnega kritja za izvoznike za poslovne terjatve s 85 % na 95 %. Pri zavarovanju poslov velja prenovljena Politika slovenske komponente, znižana je zahtevana komponente s 40% na 20%, pri določenih zavarovanjih pa je ta kvantitativna zahteva odpravljena v celoti. Proučila bo tudi možnosti kritja tveganj, ki izhajajo iz prekinitve dobaviteljskih verig ter možnosti zagotovitve zavarovanja po principu uvoz za izvoz. Kontakt
 8.  Omogočamo sklenitev kreditnih zavarovanj za dane avanse za dobavo respiratorjev, mask in druge zaščitne opreme. Kontakt
 9. SID banka nudi prvovrstne, brezpogojne portfeljske garancije v okviru Sklada skladov EKP, ki jih bodo sodelujoče banke in hranilnice lahko koristile pri financiranju podjetij za naložbe in tekoče poslovanje MSP (samostojnih podjetnikov, MSP, zadrug in zavodov) ter pri financiranju velikih podjetij za financiranje projektov, ki so namenjeni povečanju raznovrstnosti proizvodnje podjetja v nove proizvode ali storitve. Podjetja bodo na ta način lahko izboljšala svoj dostop do virov financiranja, tudi z ugodnejšimi pogoji zadolževanja, saj bo v okviru Sklada skladov, ki ga upravlja SID banka, le ta primarno zagotovila kritje tveganja izgube iz naslova kreditov danim podjetjem po pogojih instrumenta. Javna poziva za finančne institucije sta objavljena na spletni strani SID banke.
 10. Za podjetja, ki so že stranke SID banke in bodo predložila dokazila o škodi (npr. upad ali odpoved naročil po določenem datumu, ostala verodostojna dokazila ipd.), bomo prilagodili tudi presojo izpolnjevanja finančnih zavez, zavarovanj in moratorijev. Stranke, ki ne morejo poravnati kreditnih obveznosti zaradi posledic epidemije COVID-19 vabimo, da izpolnijo Zahtevek za odlog odplačevanja kredita.
 11. Za s.p., mikro ali mala, socialna in zagonska podjetja bodo kmalu bodo na voljo mikrokrediti iz Sklada skladov preko Slovenskega podjetniškega sklada in Primorske hranilnice Vipave. Več o kreditih
 12. Za s.p, zagonska podjetja, msp, velika podjetja in zadruge pa bodo kmalu na voljo sredstva za financiranje naložb v raziskave, razvoj in inovacije preko Sberbank in Gorenjske banke. Več o kreditih
 13. Obstoječi produkti v obliki potrpežljivih posojil (brez napovedanih sprememb) so že na voljo in so dostopni na naši spletni strani. 

 

Glede na verjetno upočasnjevanje gospodarske rasti, je v nadaljnjih mesecih, glede na potek dogodkov, možen razvoj oz. aktivacija tudi posebne protikrizne oz. proticiklične intervencije SID banke.

Več informacij lahko pridobite na spletni strani SID banke oz. na kontaktnih telefonskih številkah: 01/ 2007 480, 01/ 2007 514 ali 01/ 2007 407 ali na e-mailu: financiranje@sid.si.

Pokličite 01 200 75 14 ali nam pišite na sklad.skladov@sid.si

milijonov €
sredstev Evropske Kohezijske politike
milijonov €
sredstev posrednikov
milijonov €
sredstev za končne prejemnike
13. Julij 2020

Obvestilo: Posojila za financiranje naložb v razvoj, raziskave in inovacije (RRI) zopet na voljo tudi pri SID banki

Obveščamo vas, da so sredstva po programu Financiranje naložb v raziskave, razvoj in inovacije iz Sklada skladov (RRI) pri finančnem posredniku SID banki do nadalnjega znova na voljo.    

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.