Velika podjetja

Krediti za velika podjetja, kriti z jamstvom SID banke

Nameravate povečati raznovrstnost vaše proizvodnje, investirati v raziskave in tehnološki razvoj in zato potrebujete sredstva za naložbe in z njimi povezana obratna sredstva?

Si želite financiranja z 62,5 % jamstvom SID banke?

Kdo lahko pridobi kredit

 • Veliko podjetje.

Program vam omogoča

 • Kredit v višini od 30.000  do 10.000.000 €.
 • Dobo kreditiranja od 1 do 10 let.
 • Moratorij na odplačilo glavnice do ½ ročnosti kredita.
 • Brezplačno jamstvo, ki krije 62,5 % glavnice kredita.
 • Zavarovanje največ do 1,2-kratnika tistega dela kredita, ki ni zavarovan z jamstvom SID banke (nezavarovani del kredita znaša 37,5 % vrednosti glavnice kredita).

Kredit lahko pridobite, če

 • Podjetje posluje z isto davčno številko vsaj 2 leti in ima vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas.
 • Podjetje ni v težavah ali postopku zaradi insolventnosti in nima neporavnanih finančnih obveznosti ali obveznosti iz naslova obveznih dajatev.
 • Podjetje ne deluje v izključenem sektorju.
 • Podjetje je veliko podjetje (ima v vsaj dveh od zadnjih treh zaključenih poslovnih let več kot 250 zaposlenih na letni ravni, letni promet večji od 50 mio € oz. bilančno vsoto večjo od 43 mio €).
 • Ima podjetje sedež v Republiki Sloveniji in se projekt izvaja v Republiki Sloveniji.

Državna pomoč

Kreditojemalec je prejemnik de minimis pomoči z dnem sklenitve kredita. 

Svetujemo in financiramo

S kreditom financiran projekt mora biti namenjen:

 • Povečanju raznovrstnosti proizvodnje kreditojemalca v nove proizvode ali storitve, ki se po lastnostih zelo razlikujejo od prejšnjih.
 • Bistvenemu izboljšanju obstoječih proizvodov ali storitev.
 • Bistvenim spremembam v proizvodnem procesu (procesna inovacija).

Sredstva kredita lahko v okviru projekta lahko namenite za:

 • Kritje nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev ali neopredmetenih sredstev ter za kritje z naložbo povezanih stroškov materiala, drobnega inventarja, trgovskega blaga, stroškov dela ali  storitev, ki jih kreditojemalcu zagotavlja tretja oseba.
 • Finančni in poslovni najem opredmetenih osnovnih sredstev, pri čemer kreditojemalec mora dokazati, da je bil najem stroškovno najbolj učinkovit način za uporabo opredmetenih osnovnih sredstev.

Vaš partner pri razvoju

Jamstvo SID banke ugodno vpliva na višino obrestne mere oziroma na višino zavarovanja, ki ga mora zagotoviti kreditojamalec.

Rok za oddajo vloge

Do porabe sredstev.

Kreditodajalec

 • Izbrane banke in hranilnice prek javnega poziva, ki je bil objavljen 31.3.2020.
 • Izbrane finančne institucije nudijo tudi jamstvo za kredit.

 

Predstavitvena zloženka

milijonov €
sredstev Evropske Kohezijske politike
milijonov €
sredstev posrednikov
milijonov €
sredstev za končne prejemnike
31. Marec 2020

Javni poziv finančnim institucijam za prvovrstne, brezpogojne portfeljske garancije iz Sklada skladov

SID banka nudi prvovrstne, brezpogojne portfeljske garancije v okviru Sklada skladov, ki ga upravlja in jih bodo sodelujoče finančne institucije (banke in hranilnice) lahko koristile pri financiranju...

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.