Covid 19

Covid 19

O Skladu skladov Covid-19

Zaradi svetovne pandemije in spomladi 2020 tudi v Sloveniji razglašene epidemije COVID-19 so v gospodarstvu nastale številne škodljive posledice. To je povzročilo izredne razmere, zato so bili potrebni obsežni in hitri ukrepi, namenjeni zdravstvenim sistemom ter blaženju negativnih posledic pri delovanju gospodarstva, predvsem MSP in drugih ranljivih delov gospodarstva. 

Na podlagi kriznih razmer je Evropska Komisija marca 2020 sprejela Naložbeno pobudo v odziv na koronavirus namenjeno spodbujanju naložb z mobilizacijo razpoložljivih denarnih rezerv v evropskih strukturnih in investicijskih skladih za takojšen boj proti krizi.

MGRT je v sodelovanju s SID banko, d.d., Ljubljana, julija 2020 izdelalo poenostavljeno Predhodno oceno finančnih instrumentov COVID-19, v kateri je ugotovilo, da se je tržna vrzel financiranja na naložbenih področjih RRI in MSP zaradi ekonomske krize zaradi COVID-19 v primerjavi s tržno vrzeljo financiranja, ki jo je leta 2015 ugotovil PwC v Predhodni oceni finančnih instrumentov v Sloveniji, še poglobila.

Dne 30.9.2020 sta Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo  in SID – Slovenska izvozna in razvojna banka d.d., Ljubljana, podpisali Sporazum o financiranju za operacijo »Finančni instrumenti za omilitev posledic ekonomske krize zaradi epidemije COVID-19 za obdobje 2020-2023«, v višini 65 mio EUR.

Na podlagi tega se je oblikoval Sklad skladov COVID-19, ki je namenjen financiranju dveh naložbenih področij:

  • Raziskave, razvoj in inovacije ter
  • Mala in srednje velika podjetja.

Vir za financiranje operacije FI COVID-19 so sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju: ESRR), v višini 65 mio EUR (EU del). Finančni instrumenti v okviru operacije FI COVID-19 predstavljajo ukrepe za učinkovit odziv na posledice epidemije COVID-19, upoštevaje Naložbeni pobudi EK za odziv na koronavirus CRII in CRII+, hkrati pa bodo prispevali k doseganju ciljev OP 2014-2020 in odgovarjajo na poglobljene tržne vrzeli identificirane na področju RRI in MSP.

Sredstvom evropske kohezijske politike v višini 65 mio EUR morajo finančni posredniki zaradi zahtev po finančnem vzvodu zagotoviti še dodatnih najmanj 30 mio EUR, tako da bo omilitvi posledic ekonomske in javnozdravstvene krize zaradi epidemije COVID-19 ter spodbujanju rasti, razvoja, investicijskih vlaganj in tekočega poslovanja ciljnih skupin, opredeljenih v naložbeni strategiji sklada skladov, z dolžniškim financiranjem namenjenih skupaj več kot 95 mio EUR

Tako iz sredstev evropske kohezijske politike in sredstev finančnih posrednikov lahko ponudimo ugodno financiranje zagonskim (start-up) podjetjem, mikro, malim in srednje velikim podjetjem, velikim podjetjem, zadrugam, samostojnim podjetnikom in socialnim podjetjem. 

Pokličite 01 200 75 14 ali nam pišite na sklad.skladov@sid.si

milijonov €
sredstev Evropske Kohezijske politike
milijonov €
sredstev posrednikov
milijonov €
sredstev za končne prejemnike
30. December 2021

Na voljo je novih 94,9 milijonov evrov posojil SID banke

Podjetjem so preko sklada skladov SID banke na voljo sveža povratna sredstva za posojila in portfeljske garancije za raziskave, razvoj in inovacije, za mikrokredite, portfeljske garancije in...

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.