Na voljo je novih 94,9 milijonov evrov posojil SID banke

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je novembra 2017 s SID banko podpisalo sporazum o financiranju operacije Finančni instrumenti (FI) 2014-2020, s katerim so slovenskemu gospodarstvu v obdobju 2014-2020 na voljo finančni instrumenti v višini 234,73 milijonov evrov evropskih sredstev, ki skupaj s slovensko udeležbo obsegajo kar 379,5 milijonov evrov sredstev.

Evropska sredstva se SID banki izplačujejo v štirih enakih tranšah po 63,3 milijonov evrov evropskih sredstev, kar skupaj s slovensko udeležbo predstavlja 94,9 milijonov evrov finančnih instrumentov, ki so na voljo gospodarstvu do porabe sredstev. Do sedaj sta bili izplačani dve tranši v skupni višini 126,6 milijonov evrov evropskih sredstev oziroma 189,7 milijonov evrov skupaj s slovensko udeležbo, v okviru teh pa so na voljo še neporabljena sredstva v višini 23,8 milijonov evrov.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 30. decembra 2021 izplačalo tretjo tranšo evropskih sredstev skladu skladov SID banki za izvajanje finančnih instrumentov FI 2014-2020 v višini 63,3 milijonov evrov evropskih sredstev, od tega za posojila in portfeljske garancije za raziskave, razvoj in inovacije (RRI) 22,0 milijonov evrov, za mikrokredite, portfeljske garancije in lastniško financiranje malih in srednje velikih podjetij (MSP) 33,8 milijonov evrov, za posojila za energetsko prenovo javnih stavb (EE) 6,2 milijonov evrov ter za posojila za investicije na področju urbanega razvoja (UR) 1,3 milijona evrov.

Z izplačilom tretje tranše je podjetjem, samostojnim podjetnikom, socialnim podjetjem in zadrugam, osebam ožjega in širšega javnega sektorja ter občinam skupaj s slovensko udeležbo znova na voljo novih 33,0 milijonov evrov za posojila in portfeljske garancije za RRI, 50,6 milijonov evrov za mikrokredite, portfeljske garancije in lastniško financiranje za MSP, 9,4 milijonov evrov za posojila za EE ter 1,9 milijona evrov za posojila za UR.

Na podlagi novih prejetih evropskih sredstev MGRT sodelujoči finančni posredniki v okviru Sklada skladov SID banke (Delavska hranilnica, Gorenjska Banka, Nova ljubljanska banka, Primorska hranilnica Vipava, Sberbank, Slovenski podjetniški sklad in tudi SID banka neposredno) že nudijo novo ugodno dolgoročno financiranje končnih prejemnikov in s tem omogočajo financiranje novim razvojnim projektom in tekočemu poslovanju v okviru različnih finančnih instrumentov. 

Call us at +386 1 200 75 14 or e-mail us at fof@sid.si

million €
ESIF FOUNDS
million €
Financial intermidiaries founds
million €
Founds for final recipients
22. November 2021

Portfolio guarantees for SMEs are available under the Fund of funds

Within the Fund of Funds, SID Bank is expanding access to financing for developmentally important projects for small and medium-sized enterprises with a new financial instrument, portfolio guarantees...

A
News
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.