Za MSP v okviru Sklada skladov na voljo portfeljske garancije za RRI

SID banka v okviru Sklada skladov malim in srednje velikim podjetjem širi dostop do financiranja razvojno pomembnih projektov z novim finančnim instrumentom, portfeljske garancije za raziskave, razvoj in inovacije (RRI). Gre za kredite z brezplačnim jamstvom SID banke v skupni višini dobrih 30 milijonov EUR, ki bodo podjetjem na voljo pri Delavski hranilnici, ki je bila s strani SID banke izbrana preko javnega poziva. S tem garancijskim instrumentom bo podjetjem dodatno olajšan dostop do ugodnih virov financiranja z bistveno nižjim zavarovanjem.

Prvovrstne, brezpogojne portfeljske garancije bo izbrani finančni posrednik, Delavska hranilnica, lahko uporabila za financiranje samostojnih podjetnikov, mikro ter malih in srednje velikih podjetij za projekte, ki so namenjeni krepitvi raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij. Krediti finančnega instrumenta se bodo odobravali po shemi pomoči de minimis.

Nov finančni instrument Sklada skladov SID banke bo upravičencem omogočal:

  • Kredit v višini od 10.000 EUR do 10 mio EUR,
  • ugodnejše pogoje zadolževanja - SID banka zagotovi do 62,5% brezplačno, brezpogojno in prvovrstno kritje tveganja izgube iz naslova kreditov danih podjetjem, kar bo ugodno vplivalo na višino obrestne mere in predvsem na višino zavarovanj,
  • Portfeljske garancije so za samostojne podjetnike, podjetja in sodelujočo hranilnico brezplačne.

Podjetje bodo sredstva kredita lahko namenila za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva ter tudi za obratna sredstva, ki so namenjena povečanju raznovrstnosti proizvodnje kreditojemalca, bistvenemu izboljšanju obstoječih proizvodov ali storitev oziroma bistvenim spremembam v proizvodnem procesu.

Sporočilo za javnost

Call us at +386 1 200 75 14 or e-mail us at fof@sid.si

million €
ESIF FOUNDS
million €
Financial intermidiaries founds
million €
Founds for final recipients
22. November 2021

Portfolio guarantees for SMEs are available under the Fund of funds

Within the Fund of Funds, SID Bank is expanding access to financing for developmentally important projects for small and medium-sized enterprises with a new financial instrument, portfolio guarantees...

A
News
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.