SID banka in Sberbank s prvimi posojili iz Sklada skladov

Predstavniki SID banke in Sberbank so 5. 9. 2018 podpisali finančni sporazum, na osnovi katerega je Sberbank pridobila 30 milijonov evrov iz Sklada skladov, ki jim bo dodala še 15 milijonov evrov lastnih sredstev in jih nato v obliki posojil za raziskave, razvoj in inovacije posredovala slovenskim podjetjem.

Posojila za raziskave, razvoj in inovacije bodo pri Sberbank, ki je bila izbrana na podlagi javnega razpisa, na voljo podjetjem vseh velikosti, samostojnim podjetnikom in zagonskim (»start-up«) podjetjem.

Glavne prednosti so poleg ugodne obrestne mere tudi dolge ročnosti (do 9 let) in moratoriji na odplačilo glavnice (do 3 let) ter milejši pogoji zavarovanja, Sberbank pa tudi ne bo zaračunavala nadomestila za odobritev in vodenje kredita. Vrednost kredita lahko znaša od deset tisoč do deset milijonov evrov, financirajo pa se lahko naložbe s področja RRI v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva.

Predsednik uprave SID banke mag. Sibil Svilan: "Naložbe v raziskave, razvoj in inovacije so temelj večje produktivnosti in konkurenčnosti gospodarstva v ostri mednarodni konkurenci ter osnova tehnoloških inovacij 4. industrijske revolucije. Pridobivanje ustreznih virov za financiranje takih naložb je za slovenska podjetja pogosto težavno. SID banka in Sberbank želita s temi posojili aktivno spodbuditi vlaganja slovenskih podjetij na področjih, ki so pomembna za dvig konkurenčnosti slovenskega gospodarstva in trajnostni razvoj."

Predsednik uprave Sberbank banka d. d. Gašpar Ogris-Martič: "Izbor naše banke na javnem razpisu za Sklad skladov predstavlja potrditev naše strateške usmeritve in nam hkrati omogoča, da tudi v prihodnje svoje produkte in storitve še bolj prilagodimo željam in potrebam slovenskih podjetij. S produktom Sklada skladov bomo lahko v naslednjih letih ponudili slovenskim podjetjem financiranje investicij v njihov nadaljnji razvoj. Produkt je atraktiven tako glede strukture financiranja, kot so npr. ročnost, moratorij, kakor tudi s cenovnega vidika, kot so obrestna mera, stroški odobritve..."

Sklad skladov, ki ga na podlagi sporazuma o financiranju, sklenjenega z ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, upravlja SID banka, je namenjen uporabi evropskih kohezijskih sredstev. Njegova vrednost znaša 253 milijonov evrov, ki so Sloveniji v finančni perspektivi 2014-2020 na voljo do leta 2023. Namen sklada je financiranje trajnostne gospodarske rasti in razvoja, inovacijskih vlaganj ter tekočega poslovanja z dolžniškimi in lastniškimi oblikami financiranja na štirih področjih: raziskave, razvoj in inovacije, mala in srednje velika podjetja, energetska učinkovitost in urbani razvoj.

Nove finančne instrumente SID banka razvija na osnovi predhodne ocene vrzeli financiranja, ki jo je izvedla slovenska družba PwC ter dopolnila analiza Evropske investicijske banke. Ugotovili sta tržne vrzeli na področjih financiranja malih in srednje velikih podjetij, raziskav, razvoja in inovacij, energetske učinkovitosti ter urbanega razvoja. Na teh štirih področjih tako Sklad skladov izvaja finančne instrumente za posamezne ciljne skupine.

Call us at +386 1 200 75 14 or e-mail us at fof@sid.si

million €
ESIF FOUNDS
million €
Financial intermidiaries founds
million €
Founds for final recipients
08. June 2020

SID bank eases access to commercial bank's financing for SMEs through Fund of funds portfolio guarantees

Small and medium enterprises can from now on receive loans with SID bank’s guarantee in total amount of EUR 100 million directly at participating commercial banks-Nova Ljubljanska banka, Delavska...

A
News
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.