Primorska hranilnica Vipava je obogatila svojo ponudbo s podjetniškimi mikrokrediti iz Sklada skladov

Predstavniki SID banke in Primorske hranilnice Vipava so podpisali finančni sporazum, na osnovi katerega je primorska hranilnica pridobila 15 milijonov evrov iz Sklada skladov, ki ga na podlagi sporazuma o financiranju, sklenjenega z ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, upravlja SID banka in je namenjen uporabi evropskih kohezijskih sredstev. Tem sredstvom bo Primorska hranilnica Vipava dodala še 7,5 milijona evrov lastnih sredstev ter jih nato v obliki mikro posojil posredovala slovenskim podjetjem in samostojnim podjetnikom.

Mikro posojila bodo pri Primorski hranilnici Vipava, ki je bila izbrana na podlagi javnega razpisa, na voljo mikro in malim podjetjem, samostojnim podjetnikom ter zagonskim (»start-up«) podjetjem.

Glavne prednosti so poleg ugodne obrestne mere tudi ročnosti (do 5  let) in moratoriji na odplačilo glavnice (do 2,5 leta) ter milejši pogoji zavarovanja, hranilnica pa tudi ne bo zaračunavala nadomestila za odobritev in vodenje kredita. Vrednost kredita lahko znaša od 5-25 tisoč evrov, financira pa se lahko do 100 odstotkov upravičenih stroškov za naložbe v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, stroškov dela, materiala, trgovskega blaga in storitev.

»Spodbujanje zagonskih in mikro podjetij je pomembno za razvoj podjetništva ter posledično za doseganje večje inovativnosti in konkurenčnosti gospodarstva. Pridobivanje ustreznih finančnih virov  je za takšna podjetja velikokrat težavno, saj na tem področju obstaja tržna vrzel. SID banka in Primorska hranilnica Vipava želita s temi mikro posojili aktivno spodbuditi poslovanje ter razvoj mikro in malih slovenskih podjetij, start-upov in samostojnih podjetnikov, ki so pomembni gradnik slovenskega gospodarstva,« je povedal predsednik uprave SID banke mag. Sibil Svilan.

Predsednik uprave Primorske hranilnice Vipava Klemen Bajt: »Izbor naše hranilnice na javnem razpisu za Sklad skladov pomeni potrditev razvojne strategije hranilnice, s katero bomo naše storitve še bolj prilagodili potrebam slovenskih podjetij. Mikrokrediti so za podjetnike zelo privlačni tako zaradi daljših ročnosti kot tudi zaradi ugodne obrestne mere.«

Call us at +386 1 200 75 14 or e-mail us at fof@sid.si

million €
ESIF FOUNDS
million €
Financial intermidiaries founds
million €
Founds for final recipients
08. June 2020

SID bank eases access to commercial bank's financing for SMEs through Fund of funds portfolio guarantees

Small and medium enterprises can from now on receive loans with SID bank’s guarantee in total amount of EUR 100 million directly at participating commercial banks-Nova Ljubljanska banka, Delavska...

A
News
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.