Nova ponudba mikroposojil iz Sklada skladov

Predstavniki SID banke in Slovenskega podjetniškega sklada (v nadaljevanju SPS) so podpisali finančni sporazum, na osnovi katerega je Slovenski podjetniški sklad pridobil 28 milijonov evrov iz Sklada skladov. Skupaj s podpisom tega finančnega sporazuma, je SID banka doslej iz Sklada skladov finančnim posrednikom zagotovila že 73 milijonov evrov kohezijskih sredstev za prva dva instrumenta (Raziskave, razvoj in inovacije ter Mikroposojila), na podlagi česar bo slovenskim podjetjem in drugim končnim prejemnikom skupaj z vzvodom omogočila financiranje v višini najmanj 110 milijonov evrov.

Poseben pomen ima tudi sodelovanje med javnimi spodbujevalnimi institucijami, torej SPSom, saj se na ta način veča in sistemizira finančni instrumentarij, ki je na voljo slovenskemu gospodarstvu in drugim končnim prejemnikom. Skupno bo do leta 2023 preko SPSa na voljo 42 milijonov evrov finančnih spodbud v obliki mikroposojil, katere mora SPS posredovati samostojnim podjetnikom, mikro in malim podjetjem ter zagonskim (»start-up«) podjetjem. Podrobni pogoji so razvidni iz razpisa, ki ga je SPS že objavil tudi na svoji spletni strani. V odvisnosti od dinamike in potreb po dodatnih sredstvih je dana tudi možnost povečanja sredstev.

Ta oblika financiranja nudi poleg ugodne obrestne mere tudi daljšo ročnost (do 5 let), moratorij na odplačilo glavnice (do 2 1/2 leta) ter nižje pogoje zavarovanja. Vrednost kredita lahko znaša od 5.000 € do 25.000 €, financira pa se lahko 100 odstotkov upravičenih stroškov za naložbe v opredmetena ali neopredmetena osnovna sredstva ter stroške materiala, trgovskega blaga, stroške storitev in dela.

“Gospodarstvo se je na posojilne sklade, ki smo jih s pomočjo partnerjev lani plasirali na trg, odzvalo izjemno pozitivno, kar je signal, da smo oblikovali produkte po meri trga. Ocenjujem, da z njimi resnično spodbujamo razvoj konkurenčnih prednosti naših podjetij. Tako na področju povratnih kot tudi nepovratnih virov smo naredili ključen premik v smeri učinkovitega črpanja sredstev in še dodatno povečali sredstva, ki jih ima naše ministrstvo na voljo v tej finančni perspektivi,” je izpostavil minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek.

»Spodbujanje razvoja slovenskih podjetij je pomembno za doseganje večje inovativnosti in konkurenčnosti gospodarstva. Pridobivanje ustreznih virov je za ta podjetja velikokrat težavno, saj na tem področju obstaja tržna vrzel. Zato je SID banka oblikovala ustrezen produkt, ki smo ga namenili samostojnim podjetnikom ter zagonskim (start-up) podjetjem.« je povedal predsednik uprave SID banke mag. Sibil Svilan.

“Veseli nas, da lahko leto 2019 začnemo z novo ponudbo ugodnih mikrokreditov iz evropskih strukturnih skladov za mikro in mala podjetja. S tem bomo našim uporabnikom ponovno omogočili hitro in enostavno financiranje tekočega poslovanja v letu 2019, in to pod zelo ugodnimi pogoji vključno z zelo nizko obrestno mero, enostavnim zavarovanjem in brez stroškov odobritve. To so primerljivi pogoji kot jih imajo podjetja na najbolj razvitih evropskih finančnih trgih. Vse te ugodnosti pa so vpeljane v shemo z namenom, da bodo tudi naša mikro in mala podjetja imela pogoje za uspešno poslovanje in širitev svoje dejavnosti,” je povedala direktorica Slovenskega podjetniškega sklada mag. Maja Tomanič Vidovič.

SID banka je na osnovi javnega razpisa v okviru Sklada skladov že v septembru 2018 podpisala sporazum s Sberbanko v vrednosti 30 milijonov evrov sredstev, ki so namenjena dolgoročnim posojilom za naložbe na področju raziskav, razvoja in inovacij podjetjem vseh velikosti, samostojnim podjetnikom in zagonskim (»start-up«) podjetjem. V oktobru 2018 je bil podpisan finančni sporazum s Primorsko hranilnico Vipava v višini 15 milijonov evrov sredstev, ki so v obliki mikroposojil na voljo mikro in malim podjetjem, samostojnim podjetnikom ter zagonskim (»start-up«) podjetjem. Posojila na podlagi navedenih sporazumov se že odobravajo.

V kratkem bodo na voljo tudi posojila za celovito energetsko prenovo javnih stavb  in posojila za urbani razvoj v mestnih občinah, v nadaljevanju leta pa tudi novi instrumenti garancij za raziskave, razvoj in inovacije ter MSP in instrument lastniškega financiranja za podporo MSP.

Za zagotavljanje dodatnih ugodnih virov za financiranje zelenih projektov in modelov krožnega gospodarstva, je SID banka kot prvi slovenski izdajatelj na mednarodnih kapitalskih trgih v decembru izdala tudi zeleno obveznico v znesku 75 milijonov EUR. SID banka je tako ena izmed prvih izdajateljev zelenih obveznic v tem delu Evrope.

SID banka, kot največja javno spodbujevalna institucija v Sloveniji, tako tudi preko Sklada skladov finančnim posrednikom omogoča doseganje sinergijskih učinkov s kombinacijo različnih dolgoročnih virov in s tem zagotavljanje boljših in ugodnejših pogojev za končne prejemnike.

Sporočilo za javnost

Call us at +386 1 200 75 14 or e-mail us at fof@sid.si

million €
ESIF FOUNDS
million €
Financial intermidiaries founds
million €
Founds for final recipients
08. June 2020

SID bank eases access to commercial bank's financing for SMEs through Fund of funds portfolio guarantees

Small and medium enterprises can from now on receive loans with SID bank’s guarantee in total amount of EUR 100 million directly at participating commercial banks-Nova Ljubljanska banka, Delavska...

A
News
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.