About Fund od Funds

Produkti

Na področju malih in srednje velikih podjetij (MSP)

bo SID banka prek Sklada skladov MSP-jem, mikro podjetjem in samostojnim podjetnikom za financiranje obratnih sredstev in naložb v osnovna sredstva nudila ugodne mikrokredite (do 25 tisoč evrov). Za področje bo na voljo 60 milijonov evrov.

MSP-jem bo na voljo še 65 milijonov evrov za portfeljske garancije, vključno z mikrogarancijami. S temi garancijami se zasleduje naslednje koristi za končne koristnike: nižja raven zavarovanj, ki jih zahtevajo finančni posredniki, nižje obrestne mere kreditov, manjši stroški garancij in daljši moratoriji za odplačilo glavnice kredita. Podjetje bo lahko sredstva kredita, kritega z garancijo, porabilo za naložbeno financiranje (osnovna sredstva) ali za financiranje obratnega kapitala.

Za lastniško in kvazi-lastniško financiranje MSP-jev v semenski fazi, fazi oblikovanja, fazi razvoja in fazi preobrata bo na voljo 10 milijonov evrov.

S temi produkti se skuša zmanjšati težave MSP-jev, mikro podjetij ter s.p.-jev pri dostopanju do financiranja, povečati podjetniško dejavnost, število hitrorastočih podjetij ter produktivnost podjetij.

Na področju razvoja, raziskav in inovacij (RRI)

bo SID banka prek Sklada skladov MSP-jem, zagonskim podjetjem, start-up in velikim podjetjem, nudila ugodne kredite za financiranje.  Za področje bo na voljo 58 milijonov evrov.

Podjetjem bodo na voljo tudi portfeljske garancije v skupni vrednosti 30 milijonov evrov z namenom zagotovitve naslednjih koristi: nižja raven zavarovanj, ki jih zahtevajo finančni posredniki, nižje obrestne mere kreditov, manjši stroški garancij in daljši moratoriji za odplačilo glavnice kredita. Portfeljska garancija bo zagotovljena sodelujočim finančnim institucijam in bo lahko krila morebitne izgube finančne institucije.

Pričakovani rezultati ugodnih kreditov in portfeljskih garancij so povečanje števila inovacijsko dejavnih podjetij, rast zasebnih naložb v RRI, večji delež izvoza visokotehnoloških izdelkov ter več slovenskih podjetij, vključenih v globalne dobaviteljske verige in konzorcije.

Na področju energetske učinkovitosti (EE)

bo SID banka prek Sklada skladov javnemu sektorju in  podjetjem ESCO nudila ugodne kredite za celovito energetsko prenovo javnih stavb z nižjimi zahtevami za zavarovanje, nižjo obrestno mero in daljšo odplačilno dobo. Za ta namen je predvidenih 25 milijonov evrov.

Na področju urbanega razvoja (UR)

bo SID banka prek Sklada skladov javnemu sektorju (mestne občine ter javna podjetja, ki upravljajo z javnimi površinami in stavbami), zasebnemu sektorju (ki upravlja z javnimi površinami in stavbami ipd.) ter javno-zasebnim partnerstvom nudila ugodne kredite za projekte na področju urbanega razvoja. Za ta namen bo na voljo 5 milijonov evrov ter zahtevan finančni vzvod.

Sredstvom evropske kohezijske politike bodo finančni posredniki zagotovili še okoli 150 milijonov evrov finančnega vzvoda, tako da bo podjetjem in drugim končnim prejemnikom skupaj na voljo okoli 400 milijonov evrov.

 

 

Call us at +386 1 200 75 14 or e-mail us at fof@sid.si

million €
ESIF FOUNDS
million €
Financial intermidiaries founds
million €
Founds for final recipients
22. November 2021

Portfolio guarantees for SMEs are available under the Fund of funds

Within the Fund of Funds, SID Bank is expanding access to financing for developmentally important projects for small and medium-sized enterprises with a new financial instrument, portfolio guarantees...

A
News
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.