Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja za podjetja (UR)

Načrtujete izgradnjo in prenovo neprofitnih stanovanj ali druge občinske infrastrukture?

Vaš projekt  prispeva k ciljem Trajnostne urbane strategije ene izmed 11 slovenskih mestnih občin?

Kdo lahko pridobi kredit

 • mestne občine
 • občinski javni stanovanjski skladi
 • druge pravne osebe javnega ali zasebnega prava, ki upravljajo s stavbami in/ali z javnimi površinami
 • stanovanjske kooperative, kamor sodijo tudi neprofitne stanovanjske organizacije.  

Kredit lahko pridobite, če

 • Projekt predstavlja izgradnjo in prenovo neprofitnih stanovanj ali druge občinske infrastrukture na nerevitaliziranih površinah v mestih iz popisa območij, ki so prepoznana kot Degradirana urbana območja (DUO območja) ali območja s sumom socialne in/ali okoljske degradacije. 
 • Projekt prispeva k ciljem Trajnostne urbane strategije ene izmed 11 slovenskih mestnih občin.
 • Se je projekt pred oddajo vloge že začel, vendar se še ni zaključil. 

Program vam omogoča

 • Kredit v višini od 500.000 € do 7.000.000 €.
 • Financiranje do 100 % upravičenih stroškov z vključenim DDV, ki na dan oddaje vloge za financiranje še niso starejši od 2 let in ki so nastali največ 4 leta po odobritvi financiranja.
 • Pogodbeno obrestno mero, ki je enaka seštevku referenčne obrestne mere 6-mesečnega EURIBOR, ki se obračunava od sredstev SID banke, in nespremenljivega pribitka. Nespremenljivi pribitek predstavlja tehtano vrednost pribitka sredstev EKP, ki znaša 0% ter pribitka sredstev SID banke (pribitek je sestavljen iz max. 62,5% pribitka sredstev EKP in min. 37,5% pribitka sredstev SID banke).
 • Dobo kreditiranja od 3 do 25 let.  Moratorij na odplačilo glavnice do 1/2 ročnosti kredita.
 • Mesečna odplačila.
 • Kredit brez zavarovanj oziroma le z zastavo predmeta financiranja.
 • Drugi pogoji, skladno s programom in pogoji SID banke.  

Shema pomoči "de minimis"

Program temelji na shemi pomoči »de minimis«, ki v treh koledarskih letih ne sme preseči 200.000 EUR oziroma 100.000 EUR, če kreditojemalec opravlja komercialne cestne prevoze tovora. Pomoč »de minimis« se izraža v obliki nižjega pribitka na podlagi sredstev evropskega Kohezijskega sklada.  

Svetujemo in financiramo

V okviru kredita vam bomo zagotovili sredstva za projekte urbanega razvoja, kot so predvideni v Trajnostnih urbanih strategijah (TUS) 11 mestnih občin.

Vaš partner pri razvoju

Naš cilj je, da podpremo urbani razvoj in revitalizacijo degradiranih urbanih površin v mestih.

Da bodo vaši nadaljnji koraki k izpolnjevanju zastavljenih ciljev lažji, vam ne bomo zaračunali nadomestila za odobritev in vodenje kredita.

Rok za oddajo vloge

Do porabe sredstev. Vloga se odda na e-mail: sklad.skladov@sid.si

Rok za črpanje kredita

Je načrtovani zaključek projekta oziroma najkasneje 6 mesecev od dneva odobritve kredita.

Kontakt

Telefon: 01 2007 514 ali e-mail: sklad.skladov@sid.si 

 

Informativna zloženka

Financiranje vam omogočamo iz Sklada skladov SID banke

Call us at +386 1 200 75 14 or e-mail us at fof@sid.si

million €
ESIF FOUNDS
million €
Financial intermidiaries founds
million €
Founds for final recipients
22. November 2021

Portfolio guarantees for SMEs are available under the Fund of funds

Within the Fund of Funds, SID Bank is expanding access to financing for developmentally important projects for small and medium-sized enterprises with a new financial instrument, portfolio guarantees...

A
News
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.