Posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb (EE)

Želite celovito energetsko prenoviti vašo javno stavbo?

Jo želite celovito prenoviti po sodobnih merilih energetske učinkovitosti?  

Kdo lahko pridobi kredit

 • Osebe ožjega in širšega javnega sektorja neposredno.
 • ESCO podjetja.

Kredit lahko pridobite, če

 • Zastavljen projekt predstavlja skupen ukrepov celovite energetske prenove javnih stavb, ki so v lasti in uporabi oseb javnega sektorja.
 • Je projekt zasnovan v skladu z veljavnimi predpisi in standardi gradbene stroke ter mednarodnimi in nacionalnimi smernicami za večjo energetsko učinkovitost stavb.
 • So upravičeni stroški projekta skladni s Priročnikom Ministrstva za infrastrukturo o upravičenih stroških pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja
 • Se bo projekt izvajal v Republiki Sloveniji.
 • Se je projekt pred oddajo vloge že začel, vendar se še ni zaključil.

Kredit lahko pridobite tudi takrat, ko se upravičeni stroški projekta delno že sofinancirajo z nepovratnimi javnimi sredstvi pristojnega ministrstva, vendar le tako, da se upravičeni stroški projekta s kreditom financirajo največ do 100 % in ne prihaja do dvojnega financiranja.

Program vam omogoča

 • Kredit v višini od 100.000 € do 15.000.000 €.
 • Financiranje do 100 % upravičenih stroškov z vključenim DDV.
 • Pogodbeno obrestno mero, ki je enaka seštevku referenčne obrestne mere 6‑mesečnega EURIBOR, ki se obračunava od sredstev SID banke, in nespremenljivega pribitka. Nespremenljivi pribitek predstavlja tehtano vrednost pribitka sredstev EKP, ki znaša 0% ter pribitka sredstev SID banke (pribitek je sestavljen iz max. 62,5% pribitka sredstev EKP in min. 37,5% pribitka sredstev SID banke).
 • Dobo kreditiranja od 5 do 25 let.
 • Moratorij na odplačilo glavnice do 1/2 ročnosti kredita.
 • Mesečna odplačila.
 • Kredit brez zavarovanj oziroma le z zastavno pravice na predmetu financiranja.
 • Drugi pogoji, skladno s programom in pogoji SID banke.

Shema pomoči "de minimis"

Program temelji na shemi pomoči »de minimis«, ki v treh koledarskih letih ne sme preseči 200.000 EUR oziroma 100.000 EUR, če kreditojemalec opravlja komercialne cestne prevoze tovora. Pomoč »de minimis« se izraža v obliki nižjega pribitka na podlagi sredstev evropskega Kohezijskega sklada.

Svetujemo in financiramo

V okviru kredita vam bomo zagotovili sredstva za projekte celovite energetske prenove javnih stavb, katerih upravičeni stroški so opredeljeni skladni s Priročnikom Ministrstva za infrastrukturo o upravičenih stroških pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja, in zajemajo:

 • stroške storitev zunanjih izvajalcev (svetovanje, inženiring itd., skupno največ 12% vseh stroškov brez DDV),
 • stroški gradnje in nakupa opreme,
 • stroški informiranja in komuniciranja (največ 1% vseh stroškov brez DDV),
 • stroški plač.

Vaš partner pri razvoju

Naš cilj je, da podpremo celovite energetske prenove javnih stavb ter s tem prispevamo k pozitivnim spremembam v porabi energije v vseh sektorjih.

Da bodo vaši nadaljnji koraki k izpolnjevanju zastavljenih ciljev lažji, vam ne bomo zaračunali nadomestila za odobritev in vodenje kredita.

Rok za oddajo vloge

Do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023. Vloga se odda na e-mail: sklad.skladov@sid.si

Rok za črpanje kredita

Je načrtovani zaključek projekta oziroma najkasneje 6 mesecev od dneva odobritve kredita.

SID banka

www.sid.si sklad.skladov@sid.si t: 01 2007 514

Call us at +386 1 200 75 14 or e-mail us at fof@sid.si

million €
ESIF FOUNDS
million €
Financial intermidiaries founds
million €
Founds for final recipients
22. November 2021

Portfolio guarantees for SMEs are available under the Fund of funds

Within the Fund of Funds, SID Bank is expanding access to financing for developmentally important projects for small and medium-sized enterprises with a new financial instrument, portfolio guarantees...

A
News
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.