Krediti za MSP kriti z jamstvom SID banke

Potrebujete sredstva za naložbe v opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva ali kritje stroškov materiala, storitev, drobnega inventarja, trgovskega blaga in dela?

Si želite financiranja z 62,5 % brezplačnim, brezpogojnim in prvovrstnim jamstvom SID banke?

Kdo lahko pridobi kredit

Pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki ima status mikro, malega ali srednje velikega podjetja.

Program vam omogoča

 • Kredit v višini od 30.000  do 10.000.000 €.
 • Dobo kreditiranja od 3 do 10 let.
 • Moratorij na odplačilo glavnice do ½ ročnosti kredita.
 • Brezplačno, brezpogojno ter prvovrstno jamstvo, ki krije 62,5 % glavnice kredita.
 • Zavarovanje največ do 1,2-kratnika tistega dela kredita, ki ni zavarovan z jamstvom SID banke (nezavarovani del kredita znaša 37,5 % vrednosti glavnice kredita).

Kredit lahko pridobite, če

 • Podjetje posluje z isto davčno številko vsaj 2 leti in ima vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas.
 • Podjetje ni v težavah ali postopku zaradi insolventnosti in nima neporavnanih finančnih obveznosti ali obveznosti iz naslova obveznih dajatev.
 • Podjetje ne deluje v izključenem sektorju.
 • Podjetje je MSP (ima manj kot 250 zaposlenih na letni ravni, največ 50 mio € letnega prometa oz. največ 43 mio € bilančne vsote).
 • So stroški nastali največ 2 leti pred sklenitvijo kreditne pogodbe in največ 4 leta po njeni sklenitvi.

Državna pomoč

Kreditojemalec je prejemnik de minimis pomoči z dnem sklenitve kredita. 

Svetujemo in financiramo

Sredstva kredita lahko namenite za:

 • Kritje nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev, neopredmetenih sredstev, materiala, drobnega inventarja in trgovskega blaga, stroškov dela ter storitev, ki jih kreditojemalcu zagotavlja tretja oseba.
 • Finančni in poslovni najem opredmetenih osnovnih sredstev, pri čemer kreditojemalec mora dokazati, da je bil najem stroškovno najbolj učinkovit način za uporabo opredmetenih osnovnih sredstev.

Vaš partner pri razvoju

Jamstvo SID banke ugodno vpliva na višino obrestne mere oziroma na višino zavarovanja, ki ga mora zagotoviti kreditojamalec.

Rok za oddajo vloge

Do porabe sredstev.

Kreditodajalec

 • Izbrane banke in hranilnice prek javnega poziva, ki je bil objavljen 31.3.2020.
 • Izbrane finančne institucije nudijo tudi jamstvo za kredit.

 

Nova Ljubljanska banka

www.nlb.si info@nlb.si

t: 01 477 20 00

Delavska hranilnica

www.delavska-hranilnica.si ziga.jurhar@dh.si t: 041 434 403

Primorska hranilnca Vipava

www.phv.si info@phv.si t: 05 366 45 22

Predstavitvena zloženka

Financiranje omogočamo iz Sklada skladov SID banke

Call us at +386 1 200 75 14 or e-mail us at fof@sid.si

million €
ESIF FOUNDS
million €
Financial intermidiaries founds
million €
Founds for final recipients
22. November 2021

Portfolio guarantees for SMEs are available under the Fund of funds

Within the Fund of Funds, SID Bank is expanding access to financing for developmentally important projects for small and medium-sized enterprises with a new financial instrument, portfolio guarantees...

A
News
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.