Financiranje v okviru evropske kohezijske politike

SID banka prek Sklada skladov MSP-jem, mikro podjetjem in samostojnim podjetnikom za financiranje tekočega poslovanja in naložb v osnovna sredstva nudi ugodne mikrokredite ter kredite za RRI.

MSP-jem bodo na voljo še  garancije, vključno z mikrogarancijami. S temi garancijami se zasleduje naslednje koristi za končne prejemnike: nižja raven zavarovanj, ki jih zahtevajo finančni posredniki, nižje obrestne mere kreditov, manjši stroški garancij in daljši moratoriji za odplačilo glavnice kredita. Podjetje bo lahko sredstva kredita, kritega z garancijo, porabilo za naložbeno financiranje (osnovna sredstva) ali za financiranje tekočega poslovanja.

Podjetjem bodo na voljo tudi sredstva za lastniško in kvazi-lastniško financiranje MSP-jev v semenski fazi, fazi oblikovanja, fazi razvoja in fazi preobrata.

S temi produkti skušamo zmanjšati težave MSP-jev, mikro podjetij ter s.p.-jev pri dostopanju do financiranja, povečati podjetniško dejavnost, spodbujati naložbe za raziskave, razvoj in inovacije, število hitrorastočih podjetij ter produktivnost podjetij.

million €
ESIF FOUNDS
million €
Financial intermidiaries founds
million €
Founds for final recipients

Call us at +386 1 200 75 14 or e-mail us at fof@sid.si

24. November 2017

SID Bank has been appointed as the manager of the Fund of Funds

On 24 November 2017, the Ministry of Economic Development and Technology and SID Bank signed a financing agreement, under which the Fund of Funds was created.

A
News
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.