Krediti za velika podjetja, kriti z jamstvom SID banke

Nameravate povečati raznovrstnost vaše proizvodnje, investirati v raziskave in tehnološki razvoj in zato potrebujete sredstva za naložbe in z njimi povezana obratna sredstva?

Si želite financiranja z 62,5 % jamstvom SID banke?

Kdo lahko pridobi kredit

 • Veliko podjetje.

Program vam omogoča

 • Kredit v višini od 30.000  do 10.000.000 €.
 • Dobo kreditiranja od 1 do 10 let.
 • Moratorij na odplačilo glavnice do ½ ročnosti kredita.
 • Brezplačno jamstvo, ki krije 62,5 % glavnice kredita.
 • Zavarovanje največ do 1,2-kratnika tistega dela kredita, ki ni zavarovan z jamstvom SID banke (nezavarovani del kredita znaša 37,5 % vrednosti glavnice kredita).

Kredit lahko pridobite, če

 • Podjetje posluje z isto davčno številko vsaj 2 leti in ima vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas.
 • Podjetje ni v težavah ali postopku zaradi insolventnosti in nima neporavnanih finančnih obveznosti ali obveznosti iz naslova obveznih dajatev.
 • Podjetje ne deluje v izključenem sektorju.
 • Podjetje je veliko podjetje (ima v vsaj dveh od zadnjih treh zaključenih poslovnih let več kot 250 zaposlenih na letni ravni, letni promet večji od 50 mio € oz. bilančno vsoto večjo od 43 mio €).
 • Ima podjetje sedež v Republiki Sloveniji in se projekt izvaja v Republiki Sloveniji.

Državna pomoč

Kreditojemalec je prejemnik de minimis pomoči z dnem sklenitve kredita. 

Svetujemo in financiramo

S kreditom financiran projekt mora biti namenjen:

 • Povečanju raznovrstnosti proizvodnje kreditojemalca v nove proizvode ali storitve, ki se po lastnostih zelo razlikujejo od prejšnjih.
 • Bistvenemu izboljšanju obstoječih proizvodov ali storitev.
 • Bistvenim spremembam v proizvodnem procesu (procesna inovacija).

Sredstva kredita lahko v okviru projekta lahko namenite za:

 • Kritje nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev ali neopredmetenih sredstev ter za kritje z naložbo povezanih stroškov materiala, drobnega inventarja, trgovskega blaga, stroškov dela ali  storitev, ki jih kreditojemalcu zagotavlja tretja oseba.
 • Finančni in poslovni najem opredmetenih osnovnih sredstev, pri čemer kreditojemalec mora dokazati, da je bil najem stroškovno najbolj učinkovit način za uporabo opredmetenih osnovnih sredstev.

Vaš partner pri razvoju

Jamstvo SID banke ugodno vpliva na višino obrestne mere oziroma na višino zavarovanja, ki ga mora zagotoviti kreditojamalec.

Rok za oddajo vloge

Do porabe sredstev.

Kreditodajalec

 • Banke in hranilnice, izbrane prek javnega poziva.
 • Izbrane finančne institucije nudijo tudi jamstvo za kredit.

 

Predstavitvena zloženka

million €
ESIF FOUNDS
million €
Financial intermidiaries founds
million €
Founds for final recipients

Call us at +386 1 200 75 14 or e-mail us at fof@sid.si

24. November 2017

SID Bank has been appointed as the manager of the Fund of Funds

On 24 November 2017, the Ministry of Economic Development and Technology and SID Bank signed a financing agreement, under which the Fund of Funds was created.

A
News
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.